La web de Marta Mata utilitza cookies propies i de tercers per oferir-te una navegació d'acord als teus hàbits i preferències. Més informació.
La Fundació
Història prèvia
La casa de Cal Mata de Saifores la va heretar Marta Mata i Garriga l’any 1967, a la mort de la seva mare Àngels Garriga i Martín, viuda de Josep Mata i Virgili. Des de 1970 la casa de Cal Mata de Saifores ha estat posada a disposició dels nens de moltes escoles per tal que fessin, juntament amb els seus mestres, estades de convivència, coneixement del Penedès, etc. S’ha posat també a disposició dels mestres, especialment els de Rosa Sensat i els del Penedès. Aquests darrers, des de 1979, realitzen a Saifores la seva Escola d’Estiu. També s’hi fan trobades, seminaris, estudis i recerques sobre temes pedagògics, culturals i socials. La realització de totes aquestes activitats ha anat convertint la casa de Cal Mata en una casa de serveis, d’estada, treball i esplai per a unes cent persones. Amb aquests anys d’història prèvia, Marta Mata i alguns mestres, parents i amics, acordaren que per la continuïtat de les activitats seria convenient constituir una Fundació.
Creació
La Fundació es creà el 8 de juny de 1984, amb l’objectiu d’institucionalitzar i potenciar progressivament la tasca feta. L’antiga casa de Cal Mata amb totes les dependències, el pati i l’hort, és la dotació inicial i la seu de la Fundació Àngels Garriga de Mata, en record d’aquesta mestra, darrera mestressa de Cal Mata i autora del primer llibre sobre l’educació dels nens d’aquest petit poble del Penedès: Un rètol per a Curtó.
Patronat
INICIAL
ACTUAL
Marta Mata Garriga - Presidenta
M. Assumpta Baig Torras - Presidenta
M. Assumpta Baig - Vice-presidenta
Anna Valls Cleries - Vicepresidenta
Pepa Òdena - Secretària
Maria Josep Udina Abelló - Secretària
Concepció Martínez - Vice-secretària
Jaume Constantí Mata - Tresorer
Maria Josep Udina - Tresorera
Sònia Alonso Constantí - Vocal
Irene Balaguer - Vice-tresorera
Núria Bolet Olivella - Vocal
Jaume Constantí - Vocal
Núria Forgas Serra - Vocal
Joan Soler Mata - Vocal
Consell
INICIAL – 1984
Lluís Armet i Coma, Dolors Arroyo i Poveda, Assumpta Baig i Torras, Irene Balaguer i Felip, Ramon Canals i Casas, Martí Carnicer i Vidal, Jaume Constantí i Mata, Mireia Corona i Mata, Pere Darder i Vidal, Antoni Elias i Vilalta, Pilar Figueras i Bellot, Assumpció Jiménez-Zadaba, Teresa Majem i Jordi, Concepció Martínez i Pedrero, Antoni Mata i de la Cruz, Marta Mata i Garriga, Isidre Molas i Batllori, Raimon Obiols i Germà, Pepa Òdena i Savé, Mercè Pou i Puig, Joan Reventós i Carner, M. Teresa Roca i Formosa, Mercè Sanahuja i Pagès, Josep M. Serra i Martí, Josep M. Solé i Alsedà, Esteve Tomàs i Torrents, Maria Josep Udina i Abelló, Josep M. Vegara i Carrió, Fidel Vidal i Almirall, Francesc Vila i Rufas

ACTUAL
Sònia Alonso Constantí, M Assumpta Baig Torras, Núria Bolet Olivella, Jaume Constantí Mata, Joan Soler Mata, Maria Josep Udina Abelló, Anna Valls Cleries, Maria Aluja Capdevila, Toni Álvarez Romera, Dolors Arroyo Poveda, Martí Carnicer Vidal, Victòria Campi Balart, Montserrat Constantí Mata, Josep Constantí Mata, Marta Elias Balaguer, Pilar Figueras Bellot, Núria Forgas Serra, Joan M. Girona Alaiza, M. Rosa Heras Juncosa, Sofia Mata de la Cruz, Chantal Mata de la Cruz, Antoni Mata de la Cruz, Josefina Òdena Savé, Carme Ortoll Grífols, Joan Francesc Pont, Clara Salido Nogareda, Marta Secall, Albert Vidal Arroyo i Joan Soler Mata.

Representants d’institucions i entitats
Ajuntament de Banyeres del Penedès:
Antoni Vives Martí
Estatuts de la Fundació Marta Mata Garriga
I. DISPOSICIONS GENERALS

Preàmbul
L’any 1984, Marta Mata, amb la cessió dels seus béns, va crear la Fundació Àngels Garriga de Mata i li va posar el nom de la seva mare, com a homenatge als mestres de les escoles de la República. Ara la Fundació continua amb els mateixos objectius i finalitats del seu inici però el seu Patronat, fent-se ressò de la proposta d’alguns consellers de l’entitat i d’algunes institucions, acorda unànimement, i el Consell ratifica, el canvi de nom de la Fundació Àngels Garriga de Mata, pel de Fundació MARTA MATA GARRIGA, com a homenatge a la persona que en va tenir la iniciativa, per la rellevància d’aquesta mestra i pedagoga en la història de la pedagogia catalana del segle XX, i per la millor difusió de la seva obra juntament amb la d’Àngels Garriga. La vida i obra d’Àngels Garriga continuarà viva a la Fundació, que la difondrà conjuntament amb la de la seva filla Marta Mata.

Article 1
La Fundació privada ÀNGELS GARRIGA DE MATA, fundació subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, es constituí el dia 8 de juny de 1984 en persona jurídica segons la Llei 1/1982 de 3 de març, i fou inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 198. D’ara endavant la Fundació s’anomena Fundació MARTA MATA GARRIGA, fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i entitat sense ànim de lucre i es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les establertes en aquests Estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions. La llei 4/2008 de 24 d’abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la llei 7/2012 de modificació de l’esmentada llei i les normes que les substitueixin, tindran el caràcter de norma supletòria en totes les qüestions no regulades expressament en aquests estatuts. La Fundació té vocació de permanència i es declara de durada indefinida.

Article 2
Aquesta Fundació té personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar per disposar i administrar el seu patrimoni i aplicar-lo a la realització dels fins fundacionals, sense cap altres limitacions que les que estableixin les lleis i aquests estatuts.

Article 3
La finalitat fundacional és destinar la casa Cal Mata de Satfores, amb les seves instal·lacions i equipaments, el pati i l’hort adjunts i tot allà que consta en l’inventari, especialment la Biblioteca Curtó i el seu arxiu, al desenvolupament d’una concepció dinàmica de l’escola en el medi social i a les relacions entre I’educació i el món de la cultura, del treball, de l’esplai i del civisme. La finalitat fundacional es concreta principalment en l’àmbit de l’educació a Catalunya, del qual la Fundació té un conjunt documental altament especialitzat, i en el foment de la llengua i la cultura catalana. La Fundació treballa per donar a conèixer el pensament i l’obra de Marta Mata i la seva estreta vinculació amb la renovació pedagògica a Catalunya durant el segle XX. La impossibilitat de continuar la realització dels fins fundacionals a Cal Mata no serà causa d’extinció de la Fundació, si es poguessin realitzar en un altre lloc adient.

Article 4
La finalitat fundacional es portarà a terme mitjançant simpòsiums, cursets, seminaris, estades de convivència per a infants i adults, i altres reunions, en règim d’internat o no, investigacions, treballs i publicacions, destinats a l’estudi i al desenvolupament del tipus d’educació i d’escola assenyalats. EI Patronat decidirà lliurement les actuacions de la Fundació i l’orientació que han de tenir, amb l’assessorament del Consell de la Fundació. La determinació dels beneficiaris es fa mitjançant el procediment de matriculació, on consten les condicions que s’han de complir per accedir als serveis i avantatges que ofereix la Fundació, així com les entitats col·laboradores cas que n’hi hagi. Els criteris per a la determinació dels beneficiaris es faran d’acord amb els principis d’igualtat, objectivitat, imparcialitat i no discriminació.

Article 5
El domicili de la Fundació és a Saifores (Banyeres del Penedès) carrer de Dalt número 6, casa anomenada Cal Mata. La Fundació podrà establir oficines i delegacions a altres llocs.

Article 6
La Fundació exclou expressament tot objectiu de lucre en la realització de les seves finalitats.

II. DOTACIÓ I RÈGIM ECONÒMIC

Article 7
La Fundació es va constituir inicialment amb el patrimoni que la fundadora va aportar en l’escriptura fundacional, consistent en la casa anomenada Cal Mata, amb totes les seves instal·lacions, mobles i parament, segons es descriu en l’escriptura i en l’inventari aprovat pel Patronat. Aquesta dotació podrà ésser augmentada mitjançant noves aportacions de béns o drets que siguin acceptats pel Patronat.

Article 8
La dotació inicial va ser destinada directament a la realització dels fins fundacionals en la forma explicada. Si les aportacions futures no tinguessin aquesta aplicació directa, hauran d’ésser invertides en béns fructífers, els rendiments dels quals es destinaran igualment a la realització de les finalitats fundacionals.

Article 9
El Patronat tindrà cura que el patrimoni fundacional serveixi a la realització de les finalitats de la manera més avantatjosa. Les regles bàsiques per l’aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals són concretament: L’aportació a aquestes finalitats, de recursos i treball voluntari per part dels seus patrons, consellers i amics. L’aplicació dels resultats de l’explotació de la seu de la Fundació com a casa de colònies i d’estades culturals. La recerca de fons mitjançant convenis i subvencions d’entitats públiques i privades que vulguin col·laborar a realitzar les finalitats de la Fundació. La Fundació destinarà almenys el setanta per cent de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui al compliment dels fins fundacionals, i la resta el destinarà o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar els fons propis de la Fundació. El Patronat ha d’aprovar les formes d’aplicació de aquest romanent. Per alienar els béns immobles destinats directament a la realització de les finalitats fundacionals serà necessari l’acord del Patronat, mitjançant el vot de les dues terceres parts dels seus membres. L’alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació s’han de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import total obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que subroguin el lloc dels alienats o gravats, o en el millorament dels béns de la Fundació. En tot cas serà d’aplicació l’article 333 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

Article 10
El Patronat, o els seus delegats, podran lliurement substituir els béns que integrin el capital consistent en inversions rendibles per altres de la mateixa naturalesa, tenint en compte l’obtenció de rendes majors i la defensa contra l’erosió del signe monetari, exclosa l’especulació, de conformitat amb el que estableix el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

Article 11
El Patronat complirà, respecte al patrimoni fundacional, les obligacions establertes per les lleis en la formació d’inventaris i balanços, comptes, pressupostos, liquidacions i qualsevol altres que siguin exigits pel Protectorat de la Generalitat sobre les Fundacions i per les lleis fiscals.

III. CONSELL DE LA FUNDACIÓ

Article 12
El Consell de la Fundació té per objecte vetllar el compliment acurat dels fins fundacionals mitjançant la vigilància de l’actuació del Patronat, l’aprovació del pla anual de treball, l’assessorament en l’elaboració dels pressupostos, l’aprovació de la renovació dels seus membres quan correspongui i llur substitució sempre que ho cregui convenient.

Article 13
El Consell de la Fundació es compondrà de trenta-sis persones. Els deu néts d’Àngels Garriga representaran el vincle familiar a la Fundació i la durada del seu càrrec serà indefinida. Els néts seran substituïts successivament pels seus primogènits o per qualsevol altre descendent directe sempre que ho creguin convenient per contribuir més adequadament als fins de la Fundació. Un segon grup de consellers provindrà de les institucions i entitats que donen suport a la Fundació: quatre representants de la Generalitat; tres representants de les entitats supramunicipals més vinculades al funcionament de la Fundació, a criteri del propi Consell i un representant de l’Ajuntament de Banyeres. Aquests membres es renovaran quan ho facin les institucions que representen. Sempre que ho creguin convenient, podran delegar el seu lloc d’assistència a les reunions de Consell o de la Comissió Econòmica, en altres persones pertanyent a la seva institució, mitjançant document escrit. La resta de membres seran escollits preferentment entre persones vinculades als fins de la Fundació. Aquests membres seran renovats a proposta del Patronat i amb l’aprovació del Consell, cada quatre anys; poden ser escollits indefinidament.

Article 14
El Consell de la Fundació, que va ser nomenat per la fundadora a la carta fundacional per un període de deu anys, es renovarà segons els procediments descrits a l’article 13 d’aquests estatuts. Sempre que calgui nomenar algun membre del Consell, pel compliment del termini o per qualsevol altra causa, ho farà el mateix Consell a proposta única o alternativa del Patronat, pel vot de les dues terceres parts dels membres presents en la corresponent reunió, en la qual hi figurarà el nomenament, de forma individualitzada, com a punt de l’ordre del dia.

Article 15
El Consell es reunirà almenys una vegada cada any per ser informat de l’actuació del Patronat, conèixer la documentació comptable i la memòria d’activitats i procedir al nomenament dels seus membres i dels patrons quan sigui procedent. També es reunirà quan ho decideixi el president del Patronat o li ho demanin una tercera part dels consellers.

Article 16
Els consellers poden demanar al Patronat tota la informació i documentació que creguin convenient, i fer-li els suggeriments i els advertiments que vulguin. El Consell, per iniciativa del mínim d’un terç dels seus membres, pot promoure el cessament d’un o més patrons, si creu que incompleixen llurs funcions; en l’expedient que obrirà haurà d’escoltar les explicacions que vulgui donar l’expedientat. La resolució es prendrà per una majoria qualificada d’un mínim de dos terços de vots del Consell.

Article 17
Les reunions del Consell seran convocades pel president del Patronat, amb un mínim de trenta dies abans de la celebració pel mitjà que esculli, sempre que asseguri que ha arribat a coneixement dels consellers convocats. No es podran prendre acords si no hi són presents la majoria dels consellers. Hi haurà acords quan votin a favor de la proposició la major part dels consellers presents, llevat que aquests estatuts ho disposin altrament. La presidència i la secretaria del Consell correspondran al president i secretari del Patronat; llurs funcions seran les habituals del càrrec respectiu.

IV. GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA FUNDACIÓ: EL PATRONAT

Article 18
La representació, direcció i administració de la Fundació, que comprendrà totes aquelles facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals, correspon al Patronat sens perjudici de la facultat que té de delegar les funcions que puguin ser-ho segons les lleis en altres òrgans o personal de fa Fundació. La delegació no exclourà la responsabilitat directa dels patrons davant del Protectorat de la Generalitat.

Article 19
El Patronat, presidit inicialment per la fundadora, es compon d’entre cinc i deu persones, membres del Consell de la Fundació, escollides preferentment entre les que pertanyen al món educatiu, i amb la presència d’un membre de la familia d’Àngels Garriga com a mínim. EI Patronat renovarà cada dos anys almenys la meitat dels seus membres els quals seran elegibles indefinidament. La proposta de nous patrons, amb els seus respectius càrrecs, la lliurarà el president al Consell de la Fundació per a la seva ratificació. Els membres del Consell podran presentar llistes alternatives, si ho creuen convenient. La llista escollida ha de tenir el suport d’almenys les dues terceres parts dels consellers. Els patrons hauran de tenir els requisits legals. Els patrons exerciran llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades. Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s’articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d’ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró. El Patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la Fundació, ha de presentar al Protectorat la declaració responsable d’acord amb el que estableix el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha de ser inferior al nombre de patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït. Conflicte d’interessos i auto-contractació. Si hi ha un conflicte d’interessos entre la Fundació i alguna persona integrant dels seus òrgans s’ha de procedir d’acord amb el que estableix l’article 312-9 del Codi Civil de Catalunya i, si s’adopta l’acord o s’executa l’acte en qüestió s’ha de comunicar al Protectorat en un termini de trenta dies. Els patrons i les persones que hi estiguin especialment vinculades no poden subscriure amb la Fundació, sense l’autorització prèvia del Protectorat, contractes de compravenda o arrendament de béns, immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners ni de prestació de serveis retribuïts.

Article 20
Els patrons seran elegits per als càrrecs de president, vicepresident, secretari, tresorer i vocals i per a altres càrrecs que es considerin necessaris. També es podran anomenar un vicesecretari i un vicetresorer. Les funcions de cada càrrec són les habituals del president, secretari i tresorer dels òrgans col·legiats i les altres que s’assenyalen en aquests estatuts. Els càrrecs de vicepresident, vicesecretari i vicetresorer, substitueixen en llurs funcions els titulars quan es trobin impossibilitats d’exercir-les materialment. Tindran, a més, les altres facultats pròpies del càrrec que els titulars els deleguin temporalment de forma expressa.

Article 21
Els cobraments i pagaments que es derivin de l’execució del pressupost aprovat correspon realitzar-los al tresorer, que firmarà conjuntament amb el president, o qui els substitueixi. EI Patronat pot delegar una de les firmes en la direcció. La disposició dels fons, la realització de qualsevol acte d’inversió i l’acceptació d’herències i llegats correspondran a la direcció, que les signarà conjuntament amb el tresorer, vicetresorer o un altre membre del Patronat que hagi estat designat, ajustant-se a les instruccions que el mateix Patronat els hagi donat. Pels actes de disposició de béns de la Fundació seran d’aplicació, en tot cas, les normes establertes al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i concretament a l’article 333-1.

Article 22
Els membres del Patronat i els representants de les institucions i entitats que donen suport a la Fundació, i formen part del Consell de la Fundació, es constituiran en la Comissió Econòmica; llur missió serà la d’assessorar al Patronat en l’elaboració del pressupost. Es reuniran com a mínim una vegada a l’any, en el quart trimestre natural. El Patronat, si ho creu convenient, podrà incorporar altres consellers a la Comissió.

Article 23
El Patronat es reunirà sempre que sigui convocat pel president, per decisió pròpia o quan ho sol·liciti almenys una quarta part dels seus membres i obligatòriament dins del primer trimestre de cada any, per aprovar els comptes i la memòria de l’exercici anterior, que es tancarà el 31 de desembre, formular el pressupost corresponent a l’exercici següent i la distribució de les rendes i ingressos que es pensi obtenir entre els beneficiaris que es designin. El Patronat es reunirà en sessió ordinària un mínim de quatre vegades a l’any, procurant que es celebri almenys una sessió per trimestre natural. També es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho decideixi el president o ho sol·licitin una quarta part dels seus membres. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids. La convocatòria s’ha de fer amb una antelació mínima de quinze dies. El Patronat quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres. Per prendre acords hauran de ser presents, com a mínim, el president o el vicepresident i la meitat dels altres patrons.

Article 24
Els acords del Patronat es prendran per majoria relativa de vots, llevat que aquests Estatuts ho disposin altrament. El vot no és delegable. Si es produís un empat valdrà com acord allò que voti qui presideixi la sessió.

Article 25
El president representa la Fundació i executa els acords del Patronat, sempre que no sigui designat per fer-ho algun altre patró o un empleat de la Fundació.

Article 26
La convocatòria de les reunions correspon al secretari per ordre del president i es cursarà per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per l’interessat.

Article 27
De cada sessió, el secretari n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de les quals s’hagi sol·licitat que en quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories. Les actes han de ser redactades i signades pel secretari amb el vist i plau del president i aprovades en la següent reunió del Patronat. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament el contrari a l’hora d’adoptar l’acord. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció, La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual hi constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 28
El secretari custodiarà els llibres i documents de la Fundació i n’expedirà certificats amb el vistiplau del president. El Patronat podrà designar una o més persones per exercir funcions de direcció de la gestió ordinària de la Fundació. Si aquestes funcions són encomanades a algun patró, cal fer-ho mitjançant el procediment de declaració responsable que regula el llibre tercer del Codi Civil. Aquestes persones ostentaran la representació de la Fundació en judici i fora de judici i tindran totes les altres facultats que els delegui el Patronat. El Patronat podrà també delegar en altres persones les seves funcions, excepte les que legalment no siguin delegables, i designar advocats i procuradors per a la defensa i representació judicial o extrajudicial dels interessos de la Fundació.

V. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 30
Per modificar aquests estatuts caldrà l’acord del Patronat pres pels vots de les dues terceres parts dels patrons en l’exercici del càrrec i el compliment dels requisits assenyalats a les reis.

Article 31
La Fundació és, per la seva naturalesa, perpètua, i només s’extingirà per la impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització dels seus fins, ja sigui per la pèrdua del patrimoni o per altres causes. L’acord corresponent al Patronat i els requisits posteriors seran els assenyalats en l’article anterior.

Article 32
D’acord amb el que estableix l’article 335.6 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, la dissolució de la Fundació determina la cessió global de tots els seus actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a les entitats adjudicatàries. L’entitat receptora dels béns sobrants ha de ser una altra fundació, una entitat pública o una altra entitat sense finalitat de lucre i amb finalitats anàlogues a les de la Fundació. En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l’haver que en resulti l’aplicació establerta en l’apartat anterior.